Recent Submissions

 • Kur’ân’da Tuğyan Kavramı 

  Gür, Süleyman (Rize Üniversitesi (Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi) Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Tefsir Bilim Dalı, 2009)
  “Kur’ân’da Tuğyan Kavramı” adlı bu çalışmanın amacı Kur’ân’daki olumsuz nitelikli kavramlardan biri olan tuğyan kavramını türevleriyle birlikte incelemek, konu etrafında eski ve yeni tefsirlerde yapılan değerlendirmeleri ...
 • KÂZÎ BEYZÂVÎ TEFSÎRİNDE BELÂGAT İLMİ VE UYGULANIŞI 

  Gür, Süleyman (Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı, 2014)
  Bu çalışmanın amacı, ünlü müfessir Kâzî Beyzâvî’nin Envâru’t-Tenzîl ve Esrâru’t-Te’vîl adlı tefsîrini, belâgat uygulamaları açısından incelemektir. Bu maksatla öncelikle Beyzâvî’nin hayatı, ilmi şahsiyeti ve tefsîri ...
 • KIRAAT İLMİNİN ENDÜLÜS’E İNTİKALİNDE MISIR KIRAAT ALİMLERİNİN ETKİSİ 

  Demirci, Nur Kübra (RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİ. SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, 2019-04-01)
  Müslüman idaresindeki Endülüs; ortaya çıktığı tarihî dönem, varlığını sürdürdüğü coğrafî saha, siyasî hâkimiyeti ve tarih sahnesinden fiilen çekilişi/çöküşü gibi birçok açıdan ilmî çalışmalarda ilgi çekici olma vasfını ...
 • TÎBÎ'NİN MİŞKAT ŞERHİ VE HADİS LİTERATÜRÜNDEKİ YERİ 

  Selim, Demirci (MARMARA ÜNİV. SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, 2015-04-30)
  H. VIII. asır müelliflerinden Hatib et-Tebrizî'nin tasnif ettiği Mişkâtü'l-Mesâbîh'e ilk şerhi, eserin telifine de vesile olan Şerefüddin et-Tîbî (ö. 743/1343) yazmıştır. Tîbî talebesi Tebrizî'nin eserine, telifinden hemen ...