Sub-communities within this community

Recent Submissions

 • Kur’ân’da Tuğyan Kavramı 

  Gür, Süleyman (Rize Üniversitesi (Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi) Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Tefsir Bilim Dalı, 2009)
  “Kur’ân’da Tuğyan Kavramı” adlı bu çalışmanın amacı Kur’ân’daki olumsuz nitelikli kavramlardan biri olan tuğyan kavramını türevleriyle birlikte incelemek, konu etrafında eski ve yeni tefsirlerde yapılan değerlendirmeleri ...
 • KÂZÎ BEYZÂVÎ TEFSÎRİNDE BELÂGAT İLMİ VE UYGULANIŞI 

  Gür, Süleyman (Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı, 2014)
  Bu çalışmanın amacı, ünlü müfessir Kâzî Beyzâvî’nin Envâru’t-Tenzîl ve Esrâru’t-Te’vîl adlı tefsîrini, belâgat uygulamaları açısından incelemektir. Bu maksatla öncelikle Beyzâvî’nin hayatı, ilmi şahsiyeti ve tefsîri ...
 • Cemâl-i Halvetî El-Aksarayî’nin “Envâru’l-Kulûb/El-Merâtîb Mine’t-Te’vilâti’l-Kur’aniyye” Adlı Eseri 

  Gür, Süleyman (Aksaray Üniversitesi Somuncu Baba Tarih Ve Kültür Araştırmaları Uygulama Ve Araştırma Merkezi Yayını, 2017)
  Cemâl-i Halvetî (ö. 899/1494), Halvetîyye tarikatının Cemâliyye kolunun kurucusudur. Osmanlı döneminde en çok eser yazan sufilerden biri olarak kabul edilmiştir. Eserleri daha çok risale tarzında olup tamamına yakınını ...
 • Osmanlı Döneminde Yetişen “Kırımî” Nisbeli Müfessirler ve Eserleri: Bir Literatür İncelemesi 

  Gür, Süleyman (Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2019-12)
  Osmanlı döneminde tefsir ilmine dair çok sayıda eser yazılmış olup bunların önemli bir bölümü kütüphanelerde yazma halindedir. Ancak son zamanlarda yapılan çalışmalar sayesinde bu eserlerin bir kısmı araştırmacıların ...
 • Osmanlı Döneminde Yetişen “Kefevî” Nisbeli Müfessirler ve Eserleri: Bir Literatür İncelemesi 

  Gür, Süleyman (Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi, 2019)
  Kırım yarımadasında bulunan Kefe, 1475 yılında, Fatih Sultan Mehmed döneminde Osmanlı hakimiyetine girmiş olup 1783 Rus işgaline kadar 308 yıl boyunca Osmanlı idaresinde kalmıştır. Bu zaman zarfında şehirde çok sayıda ...
 • Osmanlı Tefsir Geleneğinde Besmele Risaleleri Literatürü 

  Gür, Süleyman (FSM İlmi Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi, 2018)
  Osmanlı döneminde tefsir alanında çok sayıda eser yazılmıştır. Bu eserlerin büyük bir bölümü sûre ve âyet tefsirlerine dairdir. Âyet tefsirleri arasında da besmeleye ayrı bir önem verilmiştir. Şüphesiz bunda besmelenin ...
 • XVIII. Asır Osmanlı Alimlerinden Muhammed B. Mustafa El-Akkirmânî ve Besmele Tefsiri 

  Gür, Süleyman (Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2018-07)
  Alimler eskiden beri Kur'an-ı Kerim'in bütününü, bir cüzünü, bir süresini ya da bir ayetini açıklamak üzere çeşitli eserler kaleme almışlardır. Bu eserlerde üzerinde en çok durdukları konuların başında da "besmele tefsiri" ...
 • Osmanlı Döneminde Yetişen Trabzonlu Müellifler ve Eserleri: Bir Literatür Denemesi 

  Gür, Süleyman (Karadeniz Teknik Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2018-07)
  Bu çalışmada, Trabzon’un fethedildiği 1461 yılından Osmanlının son dönemleri olan 1900’lü yıllara kadar Trabzon’da doğan ve ölen, Trabzon doğumlu olduğu halde Trabzon dışında yaşayan, aslen Trabzonlu olup başka bir şehirde ...
 • Hüseyin b. Ali el-Amâsî’nin “Resm-i Osmânî”ye Dair Risalesi 

  Gür, Süleyman (Amasya Üniversitesi Uluslararası Amasya Âlimleri Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 2017-04)
  Hüseyin b. Ali el-Amâsî hicri on birinci yüzyılda yaşamış Osmanlı dönemi âlimlerinden biridir. Kıraat, Tecvid, Edebiyat gibi ilim dallarında eserler telif etmiştir. Ayrıca Mushaf yazımı ile de meşgul olmuştur. Bu tebliğde ...
 • Eski Of Bölgesi Müderrislerinin Şahsi Kütüphaneleri 

  Gür, Süleyman (Karadeniz Teknik Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 2016)
  Eski Of bölgesinde müderrislerden kalma çok sayıda şahıs kütüphanesi bulunmaktaydı. Bu kütüphanelerde, değişik sahalarda kaleme alınmış yazmalar, nadir basma eserler ve az da olsa çeşitli konularda telif eserler mevcuttu. ...
 • Kur’ân’a Göre Müslüman Gençte Bulunması Gereken İki Önemli Ahlaki Değer: İffet ve Haya 

  Gür, Süleyman (Sinop Üniversitesi Uluslararası Gençlik ve Ahlak Sempozyumu, 2016-11)
  Kur’ân’da, bireyden başlayarak bütün bir cemiyetin mutluluğunu hedefleyen temel ahlaki değerler bulunmaktadır. Bu değerler insan hayatını düzenlemek üzere vazedilmişlerdir. Müslümanlar da bu değerlere sahip çıkmak ve onları ...
 • Son Dönem Osmanlı Ulemasından Gürcizâde Ahmed Efendi 

  Gür, Süleyman (Akademik-US: Artvin Çoruh Üniversitesi İlahiyat Araştırmaları Dergisi, 2017-12)
  Gürcistan’dan göç edip Trabzon’un Of-Çaykara bölgesine yerleşen bir aileye mensup olan Gürcizâde Ahmed Efendi, Osmanlının son döneminde yetişen alimlerden biridir. Yöredeki hocalardan ilim tahsil etmiş, çeşitli ...
 • KIRAAT İLMİNİN ENDÜLÜS’E İNTİKALİNDE MISIR KIRAAT ALİMLERİNİN ETKİSİ 

  Demirci, Nur Kübra (RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİ. SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, 2019-04-01)
  Müslüman idaresindeki Endülüs; ortaya çıktığı tarihî dönem, varlığını sürdürdüğü coğrafî saha, siyasî hâkimiyeti ve tarih sahnesinden fiilen çekilişi/çöküşü gibi birçok açıdan ilmî çalışmalarda ilgi çekici olma vasfını ...
 • Kadı Beydâvî Tefsirinde Mecâz 

  Gür, Süleyman (Karadeniz Teknik Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2016-06)
  Kur’ân-ı Kerim bir maksadı ifade edebilmek için kelimeleri, genellikle konuldukları hakiki mânâlarında kullandığı gibi, yer yer gerçek anlamlarının dışına çıkarak mecâzî mânâlarda da kullanmıştır. Bazı müfessirler ...
 • Kur’ân İfadelerindeki Üslûp Değişimine Kadı Beydâvî’nin Yaklaşımı 

  Gür, Süleyman (Karadeniz Teknik Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2014-12)
  Kur’ân-ı Kerîm’in kendine has çeşitli anlatım yöntemleri vardır. Bunlardan biri de şahıs zamirleri arasında, geçmiş ve gelecek zaman gibi fiil kiplerinde, isim ve fiil cümlelerinde ve benzeri durumlarda sözün akışı ...
 • Kâdî Beyzâvî Tefsirinde Teşbih Sanatı 

  Gür, Süleyman (Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2014-07-01)
  İslam tarihindeki önemli belâğî tefsirlerden biri de Kâdî Beyzâvî’nin Envâru’t-Tenzîl ve Esrâru’t-Te’vîl adlı tefsiridir. O, bu eserinde birçok belâgat konusuna yer vermekle birlikte “teşbih” sanatına özel bir ilgi ...
 • TÎBÎ'NİN MİŞKAT ŞERHİ VE HADİS LİTERATÜRÜNDEKİ YERİ 

  Selim, Demirci (MARMARA ÜNİV. SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, 2015-04-30)
  H. VIII. asır müelliflerinden Hatib et-Tebrizî'nin tasnif ettiği Mişkâtü'l-Mesâbîh'e ilk şerhi, eserin telifine de vesile olan Şerefüddin et-Tîbî (ö. 743/1343) yazmıştır. Tîbî talebesi Tebrizî'nin eserine, telifinden hemen ...
 • Bireysel ve Sosyal Hayatta Hadis I 

  Demirci, Selim (LİSANS YAYINLARI, 2019-10-01)
 • Bireysel ve Sosyal Hayatta Hadis II 

  Demirci, Selim (LİSANS YAYINLARI, 2019-09)

View more